T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2018/1268 

KARAR NO:2019/3978

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I


DAVA TÜRÜ              :
Boşanma
TEMYİZ EDEN          : Davalı


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihive numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından; kusur belirlemesi ve aleyhine hükmedilen tazminatlar yönündentemyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:


Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, davalı kadına yüklenen sadakatyükümlülüğüne aykırı davranış fiilinin ispatında kullanılan ve dedektif tarafından çekilen fotoğrafların hukuka aykırı delilniteliğinde olması sebebiyle kusur belirlemesinde esas alınamayacağı, ancak yapılan yargılama ve toplanan diğer delillerdendavalıya ait telefon görüşme dökümlerine göre davalı kadının güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunun, ayrıca davacı
erkeğin de dedektif tutmak suretiyle kusurlu olduğunun, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı kadının yine de ağırkusurlu bulunduğunun anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olanhükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 176.60 TL.temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine,
karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 03.04.2019(Çrş.)


Başkan                                     Üye                             Üye                             Üye                              Üye


Ömer Uğur GençcanAysel Koçak Çetin Durak Harun Can Erdem Şimşek


İÇTİHAT YORUMU : Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ister özel alanda isterse de kamusal alanda eşin rızası olmaksızın birbaşkası ile ilişkisini kanıtlamak için diğer eşin dedektif aracılığıyla kaydının alınması ile elde edilmiş olan delilin kesinliklehükme esas alınamayacağını başka bir ifadeyle, kaydı alınan eşin kusuru açısından bir etkisi olmayacağını açıkça ifadeetmiştir.

BOŞANMA DAVALARINDA DEDEKTİF TUTARAK ELDE EDİLEN DELİLLER HUKUKA AYKIRI DELİLDİR!

GEBZE BOŞANMA AVUKATI NESİBE BARAN

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi dedektif tutarak elde edilen delillerin hukuka aykırı delil olduğunu ve bu delillerin hükme esas alınamayacağını vurguladı. İşte o karar:

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No: 2018/1268 Karar No: 2019/3978

‘’..Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, davalı kadına yüklenen sadakatyükümlülüğüne aykırı davranış fiilinin ispatında kullanılan ve dedektif tarafından çekilen fotoğrafların hukuka aykırı delilniteliğinde olması sebebiyle kusur belirlemesinde esas alınamayacağı, ancak yapılan yargılama ve toplanan diğer delillerdendavalıya ait telefon görüşme dökümlerine göre davalı kadının güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunun, ayrıca davacı
erkeğin de dedektif tutmak suretiyle kusurlu olduğunun, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı kadının yine de ağırkusurlu bulunduğunun anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olanhükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 176.60 TL.temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine,
karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.’’

Günümüzde sıklaşan boşanma davalarında eşlerden biri diğer eşin ağır ya da daha kusurlu olduğunu ispat edebilmek adına çeşitli yollara başvurmaktadır. Bunlardan birisi de dedektif tutarak diğer eşin fotoğraflarını çektirmek ve bu delilleri boşanma dosyasında sunarak kendisinin kusursuz ya da az kusurlu taraf olduğunu ispat etmektir.